Малогулко Юлія Володимирівна

Викладач ВНТУ

Публікації

Інші (1)

1. Нетребський, В. В. Електрична частина станцій та підстанцій [Текст] : лабораторний практикум / В. В. Нетребський, Ю. В. Малогулко. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 99 с.

Збірники наукових праць (1)

1. International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland» Wolomin, Republic of Poland. - Volume 4. - Wolomin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», pp. 108-111.

Монографії (2)

1. Optimization of the functioning of the renewable energy sources in the local electrical systems [Text] : monograph / O. B. Burykin, P. D. Lezhniuk, V. V. Kulyk [etc.]. – Vinnitsa : VNTU, 2018. – 124 p. – ISBN 978-966-641-719-3.
2. LAP LAMBERT Academic Publishing, Monograph, 2018, 148 p.

Навчальні посібники (3)

1. Optimization of the functioning of the renewable energy sources in the local electrical systems: monograph / O. Burykin, P. Lezhniuk, V. Kulyk and others. – Vinnytsia : VNTU, 2018. – 124 p.
2. LAP LAMBERT Academic Publishing, Monograph, 2018, 148 p.
3. ІРВ, ВНТУ, 2018, 155 с.

Патенти (1)

1. Пат. 111392 UA, МПК H02J 13/00. Система оптимального керування режимами локальних електричних систем з відновлюваними джерелами енергії [Текст] / О. Б. Бурикін, В. В. Кулик, О. Є. Рубаненко, Ю. В. Малогулко (Україна). - № u 2016 04572 ; заявл. 25.04.2016 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21. - 8 с. : кресл.

Реферати (1)

1. Малогулко Ю. В. Оптимізація функціонування відновлюваних джерел енергії в локальних електричних системах [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Юлія Володимирівна Малогулко ; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – 21 с. - Бібліогр. : с. 16-18 (11 назв).

Статті (25)

1. Tomashevskyi, Yu., Burykin, O, Kulyk, V., Malogulko, Yu. Estimation of the dynamics of power grid operating parameters based on standard load curves // Easten-European journal of enterprise technologies. - 2019. - 6/8 (102). - P. 6-12.
2. Вісник Хмельницького національного університету, Технічні науки, Vol. 5 (277), 2019, ст. 250-255
3. Малогулко Ю.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДСИСТЕМЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С РАССРЕДОТОЧЕННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ. - Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) 6 (46), 2019. - Technical science. - part 1, рр. 16-18.
4. "Method of reducing the uniform of the daily graph of electrical load electric grids with renewable sources of energy", Proc. SPIE 10808, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018, 1080864 (1 October 2018), doi: 10.1117/12.2501603, https://doi.org/10.1117/12.2501603
5. Proc. SPIE 10808, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018, 1080865 (1 October 2018), doi: 10.1117/12.2501604
6. «Технічні науки та технології : науковий журнал». №2(12)`2018, м. Чернігів, ст. 189-195
7. Вісник Хмельницького національного університету, Технічні науки, Vol. 2(259), 2018, ст. 245-248.
8. Вісник Хмельницького національного університету, Технічні науки, Vol. 6(267), 2018, ст. 31-36.
9. Malogulko J. V. Standardization of intellectual local power systems functioning at their integration into systems of centralized power supply in Ukraine [Text] / J. V. Malogulko // East European Science Journal. – 2018. – № 2(30), vol. 2. – P. 50-53.
10. Бурикін, О. Б. Автоматизація оптимального керування відновлюваними джерелами енергії у локальних електричних системах на базі концепції Smart Grid [Текст] / О. Б. Бурикін, Ю. В. Малогулко, Ю. В. Семенюк // Екологічна безпека та відновлювані джерела енергії : збірник доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, 24-25 травня 2017 р. – 2017. – С. 112-117.
11. Optimization of the functioning of the renewable energy sources in the local electrical systems [Text] / O. B. Burykin, Yu. V. Malogulko, Yu. V. Tomashevskiy [etc.] // Journal Przegląd Elektrotechniczny. - 2017. – № 3. - P. 97-103. – DOI: 10.15199/48.2017.03.23.
12. Метод визначення оптимальної встановленої потужності генерування електроенергії відновлювальним джерелами енергії в електричних мережах [Текст] / О. Б. Бурикін, Ю. В. Малогулко, Ю. В. Томашевський, Ю. В. Семенюк // Енергетика та комп`ютерно-інтегровані технології в АПК. – 2017. – № 1(6). – С. 35-40.
13. Малогулко Ю. В. Дослідження функціональної стійкості підсистеми обміну інформацією локальної електричної системи з відновлюваними джерелами енергії з використанням технології Smart Grid [Текст] / Ю. В. Малогулко, І. О. Гунько // Вісник хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". – 2016. - № 5. - С. 209-217.
14. Оптимізація секціонування в локальних електричних мережах з різнотипними розподіленими джерелами енергії [Текст] / П. Д. Лежнюк, І. О. Гунько, О. Є. Рубаненко, Ю. В. Малогулко // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – № 3(95). – С. 199-205.
15. Оптимальне керування відновлюваними джерелами електроенергії у локальних електричних системах [Текст] / О. Б. Бурикін, Ю. В. Томашевський, Ю. В. Малогулко, Н. В. Радзієвська // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 4. – С. 69-74.
16. Кулик В. В. Оптимізація перетікань активної та реактивної потужностей у розподільних електромережах засобами розосередженого генерування [Текст] / В. В. Кулик, О. Б. Бурикін, Ю. В. Малогулко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2014. - № 1. - С. 90-93.
17. Кулик В. В. Дослідження ефективності сумісної експлуатації локальних електричних мереж з ВДЕ та систем централізованого електропостачання [Текст] / В. В. Кулик, О. Б. Бурикін, Ю. В. Малогулко // Вісник НТУУ "Київський політехнічний інститут". – 2014. – Вип. 25. – С. 113–120.
18. Лежнюк П. Д. Оптимізація функціонування розосереджених джерел енергії в локальних електричних системах [Текст] / П. Д. Лежнюк, О. Є. Рубаненко, Ю. В. Малогулко // Вісник НТУ "ХПІ". – 2014. – № 60. – С. 68-77.
19. Рубаненко О. Є. Вдосконалення математичного забезпечення комп`ютерних систем оптимізації режимів локальних електричних систем з відновлювальними джерелами енергії [Текст] / О. Є. Рубаненко, О. Б. Бурикін, Ю. В. Малогулко // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп`ютерні системи та компоненти. – 2014. – № 2. – С. 85-93.
20. Бурикін О. Б. Оптимізація режиму локальних електричних систем з відновлювальними джерелами енергії [Текст] / О. Б. Бурикін, Ю. В. Малогулко // Наукові праці ДонНТУ. Серія «Електротехніка і енергетика». – 2013. – № 2(15). – С. 42-46.
21. Бурикін О. Б. Стандартизація функціонування локальних енергосистем при їх інтеграції у системи централізованого живлення на базі концепції SmartGrid [Текст] / О. Б. Бурикін, Ю. В. Томашевський, Ю. В. Малогулко // Энергетика и электрификация. – 2012. – № 12. – С. 46-48.
22. Бурикін О. Б. Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах [Текст] / О. Б. Бурикін, Ю. В. Малогулко // Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах : матеріали IV міжнародної науково- технічної конференції, Шацькі озера, 14–16 червня 2012 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. – С. 37–40.
23. Kulyk V. V. Optimal control over the distribute electric energy sources with asynchronous generators by smart grid [Електронний ресурс] / V. V. Kulyk, T. E. Magas, U. V. Malohulko// Наукові праці ВНТУ. – 2011. – № 4. – Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/article/download/1404/1000.
24. Кулик В. В. Оптимальне керування розосередженими джерелами електроенергії з асинхронними генераторами засобами smart grid [Електронний ресурс] / В. В. Кулик, Т. Є. Магас, Ю. В. Малогулко // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2011. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/296.
25. Кулик В. В. Оптимальне керування відновлювальними джерелами електроенергії на підставі Smart Grid [Текст] / В. В. Кулик, О. Б. Бурикін, Ю. В. Малогулко // Відновлювальна енергетика ХХІ століття : ХIІ міжнарод. наук.-техн. конф., смт. Миколаївка, 12-16 вересня 2011 р. – Крим : Інститут відновлювальної енергетики НАН України, 2011. – С. 45-49.Відновлювальна енергетика ХХІ століття : ХIІ міжнарод. наук.-техн. конф., смт. Миколаївка, 12-16 вересня 2011 р. : 45-49.

Тези доповідей (45)

1. V. Kulyk, O. Burykin, M. Juliya and P. Viktor, "optimization of Reactive Energy Flows in the Electric Grid Taking Into Account Allowable Voltage Fluctuations," 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS), Kharkiv, 2018, pp. 265-270. doi: 10.1109/IEPS.2018.8559542
2. Малогулко Ю. В. Дослідження умов експлуатації вакуумних вимикачів фірми siemens [Електронний ресурс] / Ю. В. Малогулко, Ш. О. Володимирович // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2020/paper/view/9056.
3. Малогулко Ю. В. Аналіз методів розрахунку конструктивних елементів ліній електропередач [Електронний ресурс] / Ю. В. Малогулко, Т. В. Філатов // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2020/paper/view/9167.
4. Малогулко Ю. В. Основна проблематика студентства, як наслідок недостастатньої модернізації навчального процесу [Електронний ресурс] / Ю. В. Малогулко, К. О. Повстянко // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2020/paper/view/9127.
5. Бурикін О. Використання типового набору даних про метеорологічний рік у задачі підвищення спостережності електричних мереж [Електронний ресурс] / О. Бурикін, Ю. Малогулко, В. Гриник // Матеріали XV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2020)", м. Вiнниця, 8-10 жовтня 2020 р.– Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30602
6. VII наукова конференція «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ», Vol. 9-10 (62-63), м. Харків, с.57. - 2019.
7. Урсул О.С., Малогулко Ю.В., «ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ,» в Матеріали конференції «XLVIII Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2019)», Вінниця, 2019. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/index/pages/view/zbirn2019 Дата звернення: Черв. 2019
8. Сивак Ю.П., Малогулко Ю.В. «СУЧАСНІ МЕТОДИ СУШІННЯ ІЗОЛЯЦІЇ ТРАНСФОРМАТОРІВ,» в Матеріали конференції «XLVIII Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2019)», Вінниця, 2019. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/index/pages/view/zbirn2019 Дата звернення: Черв. 2019
9. Ю.В. Семенюк, Ю.В. Малогулко «ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОЇ СХЕМИ ТАРИФОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ – «RAB-ТАРИФИ»» в Матеріали конференції «XLVIII Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2019)», Вінниця, 2019. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/index/pages/view/zbirn2019 Дата звернення: Черв. 2019
10. В.А. Гриник, Ю.В. Малогулко «АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕКЕРНИХ СИСТЕМ» в Матеріали конференції «XLVIII Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2019)», Вінниця, 2019. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/index/pages/view/zbirn2019 Дата звернення: Черв. 2019
11. Малогулко Ю.В., Хавтирко В.В., «ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» в Матеріали конференції «XLVIII Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2019)», Вінниця, 2019. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/index/pages/view/zbirn2019 Дата звернення: Черв. 2019
12. Ю.В. Малогулко, О.О.Онищук « РОЗВИТОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ З ФОТОВОЛЬТАЇЧНОЮ ЕЛЕКТРИЧНОЮ СТАНЦІЄЮ ПОТУЖНІСТЮ 20 МВТ» в Матеріали конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2019)», Вінниця, 2019. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-mn/index/pages/view/zbirn2019 Дата звернення: Черв. 2019
13. International Multidisciplinary Conference "KEY ISSUES OF EDUCATION AND SCIENCES: DEVELOPMENT PROSPECTS FOR UKRAINE AND POLAND". - Volume 6. - Stalowa Wola, Republic of Poland, 2018, P. 90-95.
14. Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах: матеріали VII мыднар. наук.-техн. конф. (20-23 червня 2018 р., м. Луцьк). - Луцьк: Вежа-Друк, 2018, С. 30-35.
15. Малогулко Ю. В. Співпраця студентського самоврядування з іншими організаціямиЮ. В. Малогулко, К. О. Повстянко // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hcvr/all-hcvr-2018/paper/view/3761.
16. Малогулко Ю. В. Проблеми академічної доброчесності в вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / Ю. В. Малогулко, М. В. Затхей // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hcvr/all-hcvr-2018/paper/view/3857.
17. Знання.Освіта.Освіченість. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної НТК, м. Вінниця, 28-29 вересня 2018 р. - Вінниця: ВНТУ, 2018. С. 15-18.
18. Малогулко Юлія Оптимальний розрахунок втрат електроенергії в електричній мережі з вітровими електростанціями [Електронний ресурс] / Ю. Малогулко, Ю. Семенюк // Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)", м. Вiнниця, 15-17 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22708.
19. Малогулко Ю. В. Перспективи використання інтелектуальних електричних мереж в україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Малогулко, Д. А. Дячук // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2018/paper/view/4559.
20. Малогулко Ю. В. Дослідження особливостей функціонування джерел розподіленого генерування в локальних енергосистемах [Електронний ресурс] / Ю. В. Малогулко, Ю. В. Семенюк // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2018/paper/view/3787.
21. Урсул О. С. Інноваційний розвиток використання відновлюваних джерел енергії [Електронний ресурс] / О. С. Урсул, Ю. В. Малогулко // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2018/paper/view/3785.
22. Ю.В. Малогулко, М.В. Затхей «ПРОБЛЕМИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ» в Матеріали конференції «XLVII Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2018)», Вінниця, 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hcvr/index/pages/view/zbirn2018 Дата звернення: Черв. 2018
23. Ю.В. Малогулко, К.О. Повстянко «СПІВПРАЦЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ» в Матеріали конференції «XLVII Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2018)», Вінниця, 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hcvr/index/pages/view/zbirn2018 Дата звернення: Черв. 2018
24. International research and practice conference "Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences", Radom, Republic of Poland, December 27-28 2017, pp.82-86.
25. ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Оптимальне керування електроустановками» (ОКЕУ-2017)
26. Малогулко Ю. В. Персективи розвитку біоенергетики в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Малогулко, В. А. Гриник // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2017/paper/view/2663.
27. Малогулко Ю. В. Визначення параметрів фотоелектричної системи житлового будинку [Електронний ресурс] / Ю. В. Малогулко, В. В. Хавтирко // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2017/paper/view/2660.
28. Малогулко Ю. В. Аналіз впливу біогазових установок на режими роботи електроенергетичної системи [Електронний ресурс] / Ю. В. Малогулко, Р. Л. Маньківський // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2017/paper/view/2602.
29. Малогулко Ю. В. Дослідження впливу вітрових електричних станцій на режими роботи локальної електроенергетичної системи [Електронний ресурс] / Ю. В. Малогулко, Ю. В. Семенюк // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2017/paper/view/2596.
30. Малогулко Ю. В. Роль студентських організацій в житті молоді [Електронний ресурс] / Ю. В. Малогулко, К. О. Повстянко // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hcvr/all-hcvr-2017/paper/view/3060.
31. Малогулко Ю. В. Студентське самоврядування – основа гармонійного розвитку особистості та виховання майбутніх лідерів нації [Електронний ресурс] / Ю. В. Малогулко, А. А. Герасимчук // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hcvr/all-hcvr-2017/paper/view/3058.
32. Малогулко ю. В. Аналіз результатів дослідження застосування комбінованої системи електропостачання на базі вітро- та фотовольтаїчних установок [Електронний ресурс] / Ю. В. Малогулко, В. Л. Ковальчук // ІV Міжнародна науково-технічна конференція "Оптимальне керування електроустановками" (ОКЕУ-2017), Вінниця, 27-28 листопада 2017 р. – 2017. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/okeu/okeu/paper/viewFile/3529/2988.
33. Малогулко ю. В. Метод розрахунку втрат потужності в локальних електричних системах з урахуванням генерування вітрових електричних станцій [Електронний ресурс] / Ю. В. Малогулко, Ю. В. Семенюк // ІV Міжнародна науково-технічна конференція "Оптимальне керування електроустановками" (ОКЕУ-2017), Вінниця, 27-28 листопада 2017 р. – 2017. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/okeu/okeu/paper/viewFile/3527/2986.
34. Малогулко Ю. В. Дослідження ефективності застосування комбінованої системи електропостачання на базі вітро- та біогазової енергоустановок [Електронний ресурс] / Ю. В. Малогулко, В. В. Гриник, В. В. Хавтирко // ІV Міжнародна науково-технічна конференція "Оптимальне керування електроустановками" (ОКЕУ-2017), Вінниця, 27-28 листопада 2017 р. –2017. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/okeu/okeu/paper/viewFile/3528/2987.
35. Малогулко Ю. В. Автоматизація оптимального керування відновлюваних джерел енергії в локальних електричних системах [Електронний ресурс] / Ю. В. Малогулко, Н. В. Радзієвська // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2016/paper/view/936.
36. Малогулко Ю. В. Дослідження функціонування вітрових електричних станцій з асинхронними генераторами [Електронний ресурс] / Ю. В. Малогулко, Я. В. Пташинська // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2016/paper/view/905.
37. Малогулко Ю. В. Дослідження впливу вітрових електричних станцій на режими роботи локальної електроенергетичної системи [Електронний ресурс] / Ю. В. Малогулко, Ю. В. Семенюк // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2016/paper/view/2518.
38. Бурикін О. Б. Оптимальне керування відновлюваними джерелами електроенергії у локальних електричних системах [Текст] / О. Б. Бурикін, Ю. В. Томашевський, Ю. В. Малогулко // ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Оптимальне керування електроустановками» (ОКЕУ-2015), Вінниця, 14-15 жовтня 2015 р. – 2015. – С. 74.
39. Рубаненко, О. Є. Спосіб визначення оптимальної встановленої потужності відновлювальних джерел енергії у локальній електричній системі [Текст] / О. Є. Рубаненко, О. б. Бурикін, Ю. В. Малогулко // Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej działalności-2015», Przemyśl, 7 - 15 stycznia 2015 r. – 2015. – Vol. 12 : Techniczne nauki. – S. 52-57.
40. "ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА", НТУ "Київський політехнічний інститут" 21-23 травня 2014р.
41. Малогулко Ю. В. Ефективність сумісної експлуатації локальних електричних мереж з відновлювальними джерелами енергії [Текст] / Ю. В. Малогулко // Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах : матеріали V міжнарод. наук.-техн. конф., Шацькі озера, 29 червня–01 липня 2014 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2014. – С. 146-149.
42. Бурикін О. Б. Спосіб узгодження графіків генерування сонячних електростанцій та споживачів енергії локальних електричних систем [Текст] / О. Б. Бурикін, Ю. В. Малогулко, О. В. Нікіторович // Відновлювальна енергетика ХХІ століття : ХV ювілейна міжнарод. наук.-техн. конф., Київ, 2014 р. – Київ : Інститут відновлювальної енергетики НАН України, 2014. – С. 52-55.
43. Рубаненко О. Є. Спосіб узгодження графіків генерування сонячних електростанцій та споживачів енергії агропромислових комплексів [Текст] / О. Є. Рубаненко, О. б. Бурикін, Ю. В. Малогулко // Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК : матеріали ІІ магістерська науково-технічної конференції факультету механізації сільського господарства, Вінниця, 20 листопада 2014 р. – С. 60-62.
44. Бурикін О. Б. Дослідження ефективності сумісної експлуатації локальних електричних мереж з ВДЕ та систем централізованого електропостачання [Текст] / О. Б. Бурикін, Ю. В. малогулко // "Енергетика. Екологія. Людина", Київ, 21-23 травня 2014 р. – 2014. – С. [?].
45. Бурикін О. Б. Стандартизація функціонування локальних енергосистем при їх інтеграції у системи централізованого живлення на базі концепції Smart Grid [Текст] / О. Б. Бурикін, Ю. В. Томашевський, Ю. В. Малогулко // ХІ міжнародна конференція «Контроль і управління в складних системах» (КУСС-2012), Вінниця, 9-11 жовтня 2012 р. – 2012. – С. 146.